top of page

657 Sayılı Kanun Nedir?


657 Sayılı Kanun, Türkiye'de kamu görevlilerinin çalışma koşullarını düzenleyen temel bir yasadır. Bu kanunun tarihi, amacı, kapsamı, temel ilkeleri, işleyişi, emeklilik hakkı, izin hakkı, yararlanıcıları, yapılan değişiklikler ve önemi hakkında detaylı bilgilere sahip olacaksınız. Devlet memurlarının hak ve sorumluluklarını belirleyen bu kanun, Türkiye'de çalışan birçok insanı doğrudan ilgilendirmektedir. Bu yazıda, 657 Sayılı Kanunun detaylarına daha yakından göz atacağız.

657 Sayılı Kanunun Tarihi

657 Sayılı Kanun, Türkiye'de kamu görevlilerinin statüsünü düzenleyen temel bir yasadır. Bu kanun, 14 Temmuz 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve o tarihten bu yana birçok kez değişikliğe uğramıştır. 657 Sayılı Kanun, devlet memurlarının hak ve sorumluluklarını belirlerken aynı zamanda emeklilik hakları, izin süreleri, disiplin cezaları gibi konuları da kapsamaktadır.

Bu kanun, Türkiye'deki kamu sektörünün çalışma düzenini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Tarihi boyunca birçok değişikliğe uğramasına rağmen, hala geçerliliğini koruyan ve kamu çalışanlarının haklarını güvence altına alan bir yapıya sahiptir.

657 Sayılı Kanunun Tarihi hakkında bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Yürürlüğe girişi: 14 Temmuz 1965

 • Değişiklikler: Tarihi boyunca birçok kez değişikliğe uğramıştır.

 • Geçerlilik: Hala yürürlükte olan ve kamu görevlilerinin haklarını düzenleyen temel yasalardan biridir.

657 Sayılı Kanunun Tarihi, Türkiye'deki kamu görevlilerinin çalışma koşullarının belirlenmesinde temel bir referans noktasıdır. Bu kanunun tarihi, bugünün ve geleceğin kamu hizmeti çalışanları için de büyük önem taşımaktadır.

657 Sayılı Kanunun Amacı

657 Sayılı Kanun, Türkiye'de kamu görevlilerinin hizmet süreleri boyunca hak ve sorumluluklarını düzenleyen temel bir yasadır. Bu kanunun amacı, kamu görevlilerinin çalışma koşullarını belirlemek ve kamu hizmetine ilişkin esasları düzenlemektir. Kanun, devlet memurlarının haklarını korumayı, çalışma şartlarını belirlemeyi ve kamu hizmetinde liyakat esasına dayalı bir yapı oluşturmayı amaçlar.

657 Sayılı Kanunun Amacı kapsamında, aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmak önemlidir:

 • Devlet Memurlarının Haklarının Korunması: Kanun, devlet memurlarının emeklilik, izin, sağlık hakları gibi çeşitli konulardaki haklarını korumayı hedefler.

 • Çalışma Şartlarının Belirlenmesi: Kanun, devlet memurlarının çalışma saatleri, izin hakları, yıllık izin süreleri gibi konularda belirleyici olup, bu konularda standartlar getirir.

 • Liyakat Esasına Dayalı Kamu Hizmeti: Kanun, kamu hizmetinde liyakat esasına dayalı bir yapı oluşturmayı ve kamu görevlilerinin adil bir şekilde işe alınmasını, terfi ettirilmesini ve haklarının korunmasını amaçlar.

Bu bağlamda, 657 Sayılı Kanunun hedefleri doğrultusunda kamu görevlilerinin hak ve sorumlulukları düzenlenir ve kamu hizmetinde daha adil bir yapı oluşturulmaya çalışılır. Bu kanunun amacı, kamu hizmetindeki düzeni, istikrarı ve liyakati sağlamak adına büyük bir öneme sahiptir.

657 Sayılı Kanunun Kapsamı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türkiye'de devlet memurlarının çalışma koşullarını ve haklarını düzenleyen önemli bir yasadır. Bu kanun kapsamında;

 • Devlet Memurları: Kamu görevlileri, öğretmenler, polisler, doktorlar gibi devlet kurumlarında görevli olan tüm memurlar bu kanunun kapsamındadır.

 • Çalışma Koşulları: Memurların çalışma saatleri, izin hakları, maaş ve ücret düzenlemeleri, disiplin cezaları gibi konuları kapsar.

 • Sosyal Haklar: Kanun, memurların sosyal güvence, emeklilik, sağlık hizmetleri, eğitim olanakları gibi haklarını da düzenler.

 • Ünvanlar ve Kadrolar: Memurların atanma, terfi, nakil gibi kariyer adımlarını belirler.

Bu kapsam dahilinde, 657 Sayılı Kanun, Türkiye'deki devlet memurlarının çalışma hayatını ve haklarını detaylı bir şekilde düzenleyen temel bir yasadır. Bu nedenle, devlet memurları ve kamu kurumları için büyük bir öneme sahiptir.

657 Sayılı Kanunun Temel İlkeleri

657 Sayılı Kanunun temel ilkeleri, kamu personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler. Bu temel ilkeler şunları kapsar:

Liyakat ve Adil Davranış: Kamu personeli liyakat prensibine uygun olarak işe alınmalı ve terfi ettirilmelidir. Görevde yükselme adil bir şekilde yapılmalıdır.

Eşitlik ve Tarafsızlık: 657 Sayılı Kanun, kamu personelinin herkese eşit davranmasını ve tarafsız olmasını sağlar. Herkesin önünde eşit bir şekilde hizmet sunulmalıdır.

Görevin Yapılması ve Sadakat: Kamu personeli, görevlerini kanuna ve hukuka uygun bir şekilde yerine getirmeli ve devlete sadakatle hizmet etmelidir.

Gizlilik ve Dürüstlük: Kamu personeli, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri korumalı ve dürüst bir şekilde hareket etmelidir.

Bu temel ilkeler, kamu personelinin profesyonel ve etik bir şekilde hareket etmesini sağlayarak devletin verimliliğini arttırmayı amaçlar. 657 Sayılı Kanun, bu ilkeler doğrultusunda kamu personelinin davranışlarını düzenler ve toplumla olan ilişkilerini belirler.

657 Sayılı Kanunun İşleyişi

657 Sayılı Kanun, kamuda çalışan memurların hak ve sorumluluklarını düzenleyen önemli bir yasadır. Bu kanunun işleyişi şu şekilde özetlenebilir:

Kadro Durumu: 657 Sayılı Kanun, memurların atanma, nakil, terfi gibi kadro işlemlerini belirler. Kadro durumu, kişisel haklar ve görevlerin belirlenmesinde önemli bir role sahiptir.

Maaş ve Özlük Hakları: Kanun, memurların maaş, ikramiye, izin hakları gibi özlük haklarını düzenler. Bu kapsamda çalışma koşulları, zorunlu izin, yıllık izin gibi detayları içerir.

Disiplin İşlemleri: Disiplin suçları ve cezaları da 657 Sayılı Kanun kapsamında yer alır. Memurların disiplin ihlalleri durumunda uygulanacak cezalar, süreçler net bir şekilde belirtilir.

Performans Değerlendirmesi: Kanun, memur performansının ve çalışma verimliliğinin değerlendirilmesi sürecini düzenler. Performans değerlendirmesi sonucu terfi, ödül veya ceza gibi işlemler belirlenir.

657 Sayılı Kanun, kamuda çalışan memurların adaletli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla detaylı bir düzenlemeyi içerir. Bu sayede, çalışanların hak ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir ve işleyişi güvence altına alınmış olur. Bu düzenlemeler, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine de katkı sağlar.

657 Sayılı Kanunun Emeklilik Hakkı

657 Sayılı Kanun, kamu görevlilerinin emeklilik hakkını düzenlemektedir. Bu kanun kapsamında, kamu görevlileri belirli koşulları sağladıklarında emekli olma hakkına sahiptir. Emeklilik hakkı konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

Yasal Emeklilik Yaşı: 657 Sayılı Kanun, kamu görevlilerinin hangi yaş ve çalışma süresi şartlarında emekli olabileceklerini belirtmektedir. Bu kriterlere uygun olan kamu görevlileri, emeklilik haklarından faydalanabilirler.

Emekli Maaşı: Kanun, emekli olan kamu görevlilerine belirli bir emekli maaşı ödenmesini de içermektedir. Emeklilik hakkından yararlanan görevliler, belirli bir maaş alma hakkına sahiptir.

Emeklilik Süreci: 657 Sayılı Kanunun emeklilik hakkıyla ilgili belirlediği süreçler bulunmaktadır. Bu süreçler, emeklilik başvurusu, gerekli belgelerin sunulması, emeklilik işlemlerinin tamamlanması gibi adımları içermektedir.

657 Sayılı Kanun kapsamında emeklilik hakkı sağlanırken, belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullara uygun olarak emeklilik sürecinin tamamlanması, kamu görevlilerinin emeklilik haklarından doğru şekilde faydalanabilmesini sağlamaktadır.

657 Sayılı Kanunun İzni

657 Sayılı Kanun, kamu görevlilerinin çalışma şartlarını düzenleyen önemli bir yasadır. Bu kanun kapsamında, görevlilere birtakım izin hakları tanınmaktadır. İzinler, çalışanların fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmeleri ve aynı zamanda özel işleriyle ilgilenmeleri için önemli bir fırsattır.

657 Sayılı Kanun, çalışanlara çeşitli izin türleri sunmaktadır, bunlar arasında:

Yıllık İzin: Her çalışanın yıllık izin hakkı bulunmaktadır ve bu izin, çalışanın belirli bir süre dinlenerek enerji toplamasını sağlar.

Rapor İzni: Çalışanın tıbbi raporla belgelendirilmiş bir sağlık durumu varsa, rapor izni alabilir ve iyileşmesi için gerekli zamanı geçirebilir.

Ücretsiz İzin: Bazı durumlarda, çalışanlar kişisel nedenlerle veya eğitim amaçlı ücretsiz izin talep edebilirler.

Bu izin hakları, çalışanların iş hayatı ile özel yaşamları arasında denge kurabilmelerine yardımcı olur. 657 Sayılı Kanun, çalışanların iş verimliliği ve motivasyonu için bu izin haklarını önemsemektedir. Bu nedenle, çalışanların bu haklardan yararlanması ve dinlenmeleri teşvik edilmektedir.

657 Sayılı Kanunun Yararlanıcıları

657 Sayılı Kanunun yararlanıcıları, kamuda çalışan memurları kapsar. Bu kapsamda, aşağıdaki kişiler 657 Sayılı Kanun'dan yararlanabilir:

Memurlar: Devlet memurları, belediye memurları, kamu iktisadi teşebbüsleri, vakıf üniversiteleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar 657 Sayılı Kanun'dan yararlanır.

Öğretim Elemanları: Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, 657 Sayılı Kanun'un kapsamındadır.

Diğer Kamu Çalışanları: Kamu hizmeti sunan diğer kurumlarda çalışan personel de 657 Sayılı Kanunun kapsamına dahildir.

Bu kişiler, 657 Sayılı Kanun çerçevesinde kariyer planlaması, maaş ve özlük hakları, çalışma süreleri, görevde yükselme ve emeklilik hakları gibi konularda çeşitli haklardan faydalanabilirler. Bu haklar, yasal düzenlemeler ve kurallar çerçevesinde belirlenir ve uygulanır.

657 Sayılı Kanunun yararlanıcıları, kendi statülerine ve çalıştıkları kurumlara bağlı olarak belirlenen kurallar ve yönetmelikler çerçevesinde hak ve yükümlülüklere sahiptirler. Bu sayede, kamu kurumlarındaki personel yönetimi ve çalışma düzeni standart bir yapıda işler.

657 Sayılı Kanunun Değişiklikleri

657 Sayılı Kanun, yıllar içinde çeşitli defalarla değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler, kanunun güncel ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve daha etkili bir biçimde uygulanabilmesi için yapılmaktadır. Özellikle çalışma hayatındaki değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda kanunda yapılan düzenlemeler, işçi ve memurların haklarını güvence altına almayı ve adaleti sağlamayı hedeflemektedir.

657 Sayılı Kanunun Değişikliklerinin Önemi

657 Sayılı Kanunun üzerinde yapılan değişiklikler, çalışanların haklarını ve işleyişini etkileyen önemli konuları kapsar. Bu değişiklikler, emeklilik süreleri, izin hakları, çalışma koşulları ve diğer maddi-manevi haklar üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle 657 Sayılı Kanunun değişiklikleri, çalışanların ve kamu personelinin günlük yaşamlarını ve emeklilik haklarını doğrudan etkileyen konulardır.

Örnek Değişiklikler

Aşağıda, 657 Sayılı Kanunun bazı önemli değişiklikleri verilmiştir:

 • Emeklilik yaşı üzerinde yapılan değişiklikler

 • İzin sürelerindeki düzenlemeler

 • Kadın çalışanların çalışma koşullarına yönelik yapılan düzenlemeler

Bu değişiklikler, kanunun sürekli olarak güncellendiğini ve çalışanların haklarının korunmasını amaçladığını göstermektedir.

657 Sayılı Kanunun Değişiklikleri konusunda yapılan düzenlemeler, çalışanların yaşadığı değişen koşullara adapte olabilmek için oldukça önemlidir. Bu değişiklikler, kanunun güncel ve etkili bir şekilde çalışanların haklarını korumasına yardımcı olur.

Bu şekilde, 657 Sayılı Kanunun Değişiklikleri, çalışanların haklarını güvence altına almak ve daha adaletli bir çalışma ortamı oluşturmak için sürekli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.

657 Sayılı Kanunun Önemi

657 Sayılı Kanun, Türkiye'de kamu görevlilerinin statüsünü ve çalışma koşullarını düzenleyen temel bir yasadır. Bu kanunun önemi şu şekilde özetlenebilir:

Kamu Görevlilerinin Hak ve Sorumlulukları: 657 Sayılı Kanun, kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirleyerek, adil bir çalışma ortamı sağlar. Bu sayede, çalışanların hakları korunurken, aynı zamanda kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflenir.

Toplumsal Düzenin Sağlanması: Kanun, kamu görevlilerinin davranışlarını ve çalışmalarını düzenleyerek, toplumsal düzenin korunmasına katkıda bulunur. Halkın kamu hizmetlerine güven duymasını sağlayarak, devletin halk nezdinde saygınlığını arttırır.

Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi: 657 Sayılı Kanun, kamu çalışanlarının iş ve sosyal haklarını belirleyerek, çalışma ilişkilerinin adil bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu da çalışanların motivasyonunu arttırarak, verimliliği olumlu yönde etkiler.

Bu nedenlerle, 657 Sayılı Kanunun işleyişi ve uygulanması, Türkiye'de kamu yönetimi ve çalışma hayatı için büyük bir öneme sahiptir. Bu kanunun amacı, kamu hizmetlerinin düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kamu görevlilerinin haklarını korumaktır.

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page