top of page

Belediyelerin Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların YönetimiBelediye Kanunu'nun 73. maddesi, Türkiye'deki yerel yönetimlerin işleyişi ve görev alanları ile ilgili önemli bir hükme sahiptir. Bu madde, belediyelerin mülkiyetindeki taşınmaz malların yönetimi, kullanımı ve bu mallar üzerinde yapılacak işlemlerle ilgili esasları düzenler. Bu hüküm, belediyelerin varlıklarını etkin ve verimli bir şekilde yönetmelerini sağlamak ve kamu yararını gözetmek amacıyla konulmuştur.

Belediyelerin taşınmaz mallarını kiraya verme, satma veya bu mallar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etme yetkilerini düzenler. Bu işlemlerin yapılabilmesi için belediye meclisinin kararı gereklidir. Madde, aynı zamanda belediyelerin mülkiyetindeki taşınmazların kamu hizmetlerinde kullanımını ve bu taşınmazların kamu yararı gözetilerek yönetilmesini temin eder. Bu sayede, belediyelerin sahip olduğu kaynakların etkin kullanımı ve şeffaf yönetimi amaçlanmış olur.

Belediye Kanunu'nun 73. maddesi, yerel yönetimlerin mali bağımsızlığını ve mali yönetimdeki şeffaflığını güçlendirmek için de önemli bir işleve sahiptir. Belediyelerin, mülkiyetlerindeki taşınmazları satarken veya kiraya verirken, açık ve rekabetçi yöntemler kullanmaları, bu süreçlerin kamuoyu denetimine açık olması gerekmektedir. Bu durum, belediyelerin mali işlemlerinde hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerini destekler.


Ayrıca, 73. madde belediyelerin taşınmaz mallarını değerlendirirken, bu malların sadece ekonomik değerlerini değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel önemlerini de göz önünde bulundurmalarını gerektirir. Belediyelerin taşınmazları, özellikle kamusal alanların oluşturulması, yeşil alanlar, sosyal ve kültürel tesisler gibi hizmetler için kullanılabilir. Bu şekilde, yerel yönetimlerin taşınmaz mallarının yönetimi, sadece ekonomik bir mesele olmaktan çıkarak, kentsel yaşam kalitesini artırma ve sosyal hizmetleri destekleme misyonu da kazanır.

Sonuç olarak, Belediye Kanunu'nun 73. maddesi, yerel yönetimlerin taşınmaz mallarının yönetimine ilişkin önemli ilkeleri içerir. Bu madde, mali şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve sosyal sorumluluk gibi konularda yerel yönetimlere rehberlik eder. Belediyelerin taşınmaz mallarını yönetirken bu ilkeleri gözetmeleri, hem yerel kalkınmanın hem de toplumun genel refahının artırılmasına katkı sağlar.

 

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page